ترانه صادقیان: زن بودن، ایرانی بودن و هنرمند بودن ، سه چالش مهم زنان هنرمند ایرانی است./انتشار کتاب “نقاشان زن ایران” قطعا در شناخته شدن زنان هنرمند موثر است .
0

ترانه صادقیان: زن بودن، ایرانی بودن و هنرمند بودن ، سه چالش مهم زنان هنرمند ایرانی است./انتشار کتاب “نقاشان زن ایران” قطعا در شناخته شدن زنان هنرمند موثر است .

وی معتقد است، چاپ کتاب “نقاشان زن ایران” به دلیل ماهیت پژوهشی که دارد قطعا در شناخته شدن زنان هنرمند […]

اطلاعات بیشتر

دسته بندی ها